Welkom op de website van de "Oude" Reiderhoeve
 

ALGEMENE VOORWAARDEN MENS EN PAARD IN HARMONIE

 ALGEMENE VOORWAARDEN MENS EN PAARD IN HARMONIE

ALGEMENE VOORWAARDEN MENS EN PAARD IN HARMONIEMens en paard in Harmonie is onderdeel van VOF De “Oude” Reiderhoeve, De “Oude” Reiderhoevevertegenwoordigd het PENSIONREGELEMENT. Mens en paard in harmonie vertegenwoordigd hetINSTRUCTIE- EN TRAININGSREGELEMENT (Wijzigingen voorbehouden)Deze voorwaarden zijn gepubliceerd op onze website: www.mensenpaardinharmonie.nlPARTIJEN:De “Oude” Reiderhoeve / Mens en paard in harmonie is de gebruiker van deze algemenevoorwaarden en reglementen, in alle relaties met haar opdrachtgevers en klanten, die hierna als“derden” worden aangeduid.INHOUD:Deze voorwaarden en regels zijn samengesteld als volgt:1: De ALGEMENE VOORWAARDEN welke op alle betrekkingen met derden van toepassing zijn.2: Specifieke SUB-VOORWAARDEN en reglementen welke naast de algemene voorwaarden geldenvoor specifieke diensten, zoals opgenomen in de volgende 2 hoofdstukken:A. PENSIONREGELEMENTB. TRAININGSREGELEMENT1: DE ALGEMENE VOORWAARDEN1.1: TOEPASSELIJKHEID1.1.1: Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten welke door Mens enpaard in harmonie worden gesloten met derden, natuurlijke personen en rechtspersonen, omtrenthet verkrijgen van instructie, het deelnemen aan clinics/cursussen en evenementen, het huren vanboxen voor het stallen van paarden in pension.1.1.2: Indien de derde, de op grond van de overeenkomst door Mens en paard in harmoniegeleverde faciliteiten, door anderen zoals gezinsleden, familieleden, vrienden of kennissen, dan welmede door die anderen doet benutten en/of gebruiken, dan is de derde volledig verantwoordelijk enaansprakelijk voor alle gevolgen daarvan, waaronder de strikte naleving door die anderen van deverplichtingen welke de derde heeft op grond van de overeenkomst, conform deze algemenevoorwaarden, volgens de wet en volgens de redelijke uitleg van de overeenkomst.1.1.3: Bij het aangaan van overeenkomsten met derden worden deze algemene voorwaarden doorMens en paard in harmonie aan die derden ter hand gesteld en worden die algemene voorwaardenuitdrukkelijk door die derden aanvaard en akkoord bevonden door ondertekening van deovereenkomst.1.1.4: Personen die zich anders dan in het kader van een met Mens en paard in Harmonie geslotenovereenkomst ophouden op het terrein van de manege worden genoegzaam gewezen op hetbestaan en de inhoud van deze algemene voorwaarden middels publicaties en verwijzingen opprikborden en de website en verklaren zich daardoor bekend en akkoord met deze algemenevoorwaarden.1.1.5: De regels zoals die zijn gesteld op de trainingsovereenkomst zijn naast deze algemenevoorwaarden van toepassing.ALGEMENE VOORWAARDEN DE “OUDE” REIDERHOEVE/MENS EN PAARD IN HARMONIE1.1.6: Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van dezealgemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.1.2: AKKOORDVERKLARING1.2.1: Een exemplaar van deze voorwaarden wordt bij het aangaan van de overeenkomst aan dederde ter hand gesteld.1.2.2: Niet-contractanten worden middels publicaties op prikborden op de toepasselijkheid van dezevoorwaarden gewezen, daarnaast worden deze voorwaarden gepubliceerd op de website van Mensen paard in harmonie: www.mensenpaardinharmonie.nl.1.2.3: Wijzingen in en toevoegingen aan deze algemene voorwaarden worden kenbaar gemaakt ophet mededelingenbord in de stal. De ongeldigheid van één of meer der bepalingen in deze algemenevoorwaarden laat de geldigheid van alle andere bepalingen onverlet.1.2.4: Naast deze voorwaarden gelden de regels en veiligheidsnormen van Stichting VeiligePaardensport.1.2.5: Bij conflicterende bepalingen prevaleren de bepalingen uit de Algemene Voorwaarden Mensen paard in harmonie.1.3: AANSPRAKELIJKHEIDDe derde die het terrein van Mens en paard in harmonie betreedt en/of deelneemt aan instructie,clinics, cursussen, evenementen of anderszins onder begeleiding van Mens en paard in harmonie,een paard van Mens en paard in harmonie berijdt en/of begeleidt en/of africht, c.q. op- en afzadelten/of verzorgt en in de ruimste zin des woords met dat paard omgaat, verklaart uitdrukkelijk op dehoogte te zijn van het onvoorspelbare gedrag van paarden en verklaart dat, indien een reactie vanhet dier waarop deze overeenkomst betrekking heeft, in het kader van de overeenkomst nietonverwacht is, deze reactie en alle schadelijke gevolgen daarvan, gezien de strekking van deovereenkomst, voor rekening van de derde komt en dat artikel 179 van het Burgerlijk Wetboek,waarin bepaald is dat de schade, veroorzaakt door een dier, als risicoaansprakelijkheid voor rekeningkomt van de eigenaar van dat dier, buiten toepassing blijft. Alle derden waarmee Mens en paard inharmonie één of meerdere overeenkomsten heeft gesloten, alsmede eenieder die zich ophoudt ophet terrein van Mens en paard in harmonie en ieder die daar een paard stalt, berijdt, begeleidt ofafricht:1.3.1: doet dit geheel op eigen risico. Wanneer hij/zij of het paard schade toebrengt aan personen,dieren of eigendommen is Mens en paard in harmonie en haar medewerkers daarvoor nietaansprakelijk. Evenmin is de Mens en paard in harmonie en haar medewerkers aansprakelijk voorschade, verlies of diefstal van eigendommen.1.3.2: vrijwaart Mens en paard in harmonie en medewerkers van aanspraken door derden.1.3.3: dient zelf voor een adequate wettelijke aansprakelijkheidsverzekering, brandverzekering,diefstalverzekering en ongevallen-ziektekostenverzekering te zorgen en zichzelf, alsmede zijn/haarbezittingen en eigendommen als paard en harnachement zelf te verzekeren nu die zaken niet zijnverzekerd op de polis van Mens en paard in harmonie.1.3.4: is aansprakelijk voor schade die zijn/haar paard toebrengt aan de accommodatie of aaneigendommen van Mens en paard in harmonie en voor aan derden toegebrachte schade.1.3.5: geeft onherroepelijk aan de algemene voorwaarden te hebben ontvangen en de inhoud vandeze voorwaarden te kennen en deze te aanvaarden.ALGEMENE VOORWAARDEN DE “OUDE” REIDERHOEVE/MENS EN PAARD IN HARMONIE1.4: AANWIJZINGEN EN GEDRAGSREGELSBezoekers van Mens en paard in harmonie dienen zich bij aankomst op het terrein altijd te melden.Derden en bezoekers van Mens en paard in harmonie:1.4.1: zorgen er te allen tijde voor dat er rust heerst op de accommodatie.1.4.2: mogen zich niet onnodig in de stallen en boxen bevinden.1.4.3: zorgen ervoor dat hun kinderen, jonger dan 12 jaar, voortdurend onder toezicht staan.1.4.4: zorgen ervoor dat hun kinderen, ouder dan 12 jaar, zich onder alle omstandigheden houdenaan de geldende voorschriften en bepalingen.1.4.5: blijven te allen tijde verantwoordelijk voor hun eigen gedrag en dat van hun kinderen.Eventueel aangerichte schade dient volledig vergoed te worden.1.4.6: dienen te allen tijde de veiligheid in acht te nemen en te voorkomen zichzelf en een ander ingevaar te brengen.1.4.7: dienen bij een calamiteit Mens en paard in harmonie onmiddellijk te waarschuwen.1.4.8: zorgen ervoor dat de accommodatie schoon blijft; mest in de daarvoor bestemdemestkruiwagens, overig afval in de daarvoor bestemde vuilnisbakken deponeren, poets-/wasplaatsschoonmaken na gebruik en de stalgang schoon achterlaten.1.4.9: Het is in verband met de veiligheid en de polisvoorwaarden brandverzekering absoluutverboden te roken op de gehele accommodatie.1.4.10: Bent u de laatste? Doe de lichten uit en sluit de deuren.1.4.11: Tijdens het verzorgen en het rijden dient men zich te houden aan de officiële “rijbaanregels”1.4.12: Het rijden met een veiligheidscap met kinband (Norm: EN 1384) is verplicht. Als schoeisel zijnalleen rijlaarzen en officiële jodphurschoenen met gladde zool en correct passende harde chapstoegestaan voor een klassieke optoming. Westernlaarzen met een gladde zool en hak of rijschoenenmet hak zijn toegestaan voor een western optoming.1.4.13: Treft u op het terrein van Mens en paard in harmonie personen aan van wie u vermoedt datzij er niets te maken hebben, waarschuw dan Mens en paard in harmonie.1.4.14: Na activiteiten zijn de rijbanen niet eerder beschikbaar dan nadat ze weer zijn vrijgegevendoor Mens en paard in harmonie.1.4.15: Elke ruiter/begeleider dient altijd de mest van zijn paard tijdens het geven van bewegingonmiddellijk te verwijderen en te deponeren in de daarvoor bestemde mestkruiwagen. Dit geldt vooralle bodems inclusief de parkeerplaats en paden.1.5: DIERENWELZIJN1.5.1: Het welzijn van de paarden staat te allen tijde voorop. Mens en paard in harmonie zalzorgvuldig toezicht dragen dat dat zo goed als mogelijk gebeurd.1.5.2: Indien het dierenwelzijn in het gedrang komt, zal mens en paard in harmonie daarover inoverleg gaan met de eigenaar.1.6: OPENINGSTIJDEN STAL1.6.1: Maandag tot en met vrijdag: 08.00 uur- 21.00 uur. Zaterdag en zondag: 09.00 uur – 21.00 uur.1.6.2: Bij activiteiten gelden de genoemde openingstijden tenzij de duur van de activiteit hetnoodzakelijk maakt de sluitingstijd aan te passen.ALGEMENE VOORWAARDEN DE “OUDE” REIDERHOEVE/MENS EN PAARD IN HARMONIE1.7: GEBRUIK PARKEERTERREIN1.7.1: Bij het betreden van het parkeerterrein rekening houden met paard en begeleider en het feitdat een paard een kuddedier/vluchtdier is. Zij hebben altijd voorrang.1.7.2: Uw auto en/of trailer mag uitsluitend geparkeerd worden op de plaats die Mens en paard inharmonie daarvoor aanwijst.1.7.3: U stalt uw trailer op het terrein van Mens en paard in harmonie op eigen risico. Er zijn eenbeperkt aantal plaatsen beschikbaar. Informeer bij voor de beschikbaarheid en de kosten.1.7.4: Wanneer u na gebruik uw trailer schoonmaakt, dient u mest en afval op te ruimen in dedaarvoor bestemde afvalbakken/kruiwagens.1.8: HONDEN:Honden zijn niet welkom, dit i.v.m. de rust voor onze eigen honden op het terrein.1.9: LONGEREN1.9.1: Longeren is toegestaan in alle rijbanen. Om de bodem in de bak optimaal te houden dient u tevoorkomen dat er bij het longeren een hoefslag of cirkels in de bodem ontstaan. Blijf tijdens hetlongeren dus zelf niet op één plaats staan maar maak gebruik van de gehele rijbaan. 1.9.2: Na hetlongeren dienen de putten van diepe hoefafdrukken dicht geharkt te worden.1.10: SPRINGEN1.10.1: Er mag alleen gesprongen worden als u andere ruiters daarbij niet hindert. Ruim na gebruikhet materiaal direct op.1.10.2: Een paard vrij laten springen is alleen toegestaan na toestemming van Mens en paard inharmonie. Na het springen dient u de bodem aan te harken.1.11: BETALINGSVOORWAARDEN1.11.1: Al onze tarieven zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen.1.11.2: Betalingen worden via bank of contant voldaan.1.11.3: Betalingen van instructie en clinics dienen vooraf of bij aanvang voldaan te worden.1.11.4: Betalingen van pensionstalling, training en cursussen dienen voor de gesteldebetalingstermijn voldaan te worden.1.12: KLACHTEN1.12.1: Klachten dienen bij Mens en paard in harmonie te worden gemeld.1.13: TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN1.13.1: Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Mens en paard in harmonie partij is, is uitsluitend hetNederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in hetbuitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaarwoonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.1.13.2: De rechter in de vestigingsplaats van Mens en paard in harmonie is bij uitsluiting bevoegd vangeschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Mens enpaard in harmonie het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.1.13.3: Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebbeningespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.1.13.4: Alle eventuele geschillen zullen met uitsluiting van iedere andere rechter in eerste instantieALGEMENE VOORWAARDEN DE “OUDE” REIDERHOEVE/MENS EN PAARD IN HARMONIEworden berecht door de rechtbank te Middelburg (NL), voor zover het niet gaat om geschillenwaarvan de kantonrechter bevoegd is kennis te nemen.2: DE SUB-VOORWAARDEN2.A.1: PENSIONREGELEMENTInbegrepen in de boxhuur is:2.A.1.1: Stalstrooisel, het 2 maal daags voeren van ‘krachtvoer’ en onbeperkt toegang tot hooi,weide- paddock gang.2.A.1.2: Het naar buiten zetten van de paarden ‘s ochtends.2.A.1.3: Gebruik van de gehele accommodatie. Rekening houdend met de lessen, clinics, cursussenen andere activiteiten.Niet inbegrepen in de boxhuur is:2.A.1.4: Aan en af doen van beenbescherming.2.A.1.5: Deelname aan lessen e.d.2.A.1.6: Training van het paard.2.A.1.7: Op doen/verwisselen/af doen van dekens.2.A.1.8: Vaccinaties en/of titelbepalingen2.A.1.9: Levering wormkuren/mestonderzoek.2.A.1.10: Hoefsmid en/of andere specialisten2.A.1.11: Extra verzorging van het paard, tijdens bv. vakantie, ziekte of andere redenen.2.A.1.12: Voor het schoonhouden van de weides en paddocks en het ’s winters binnen zetten van depaarden hebben we een dienstlijst. Een ieder die zijn paard in pension heeft bij De “Oude”Reiderhoeve stelt zich 1 x per week beschikbaar om een dienst te doen.2.A.2: OVERIGE REGELS2.A.2.1: De eigenaar van het paard is verplicht het paardenpaspoort af te geven bij De “Oude”Reiderhoeve, dit is wettelijk verplicht.2.A.2.2: Boxhuur geldt steeds voor een bepaalde tijd, van een maand, met stilzwijgende verlengingmet eenzelfde periode. De huur is bij vooruitbetaling verschuldigd.2.A.2.3: Aanvullend op hetgeen daarover in een overeenkomst is bepaald, kan De “Oude”Reiderhoeve iedere overeenkomst met onmiddellijke ingang opzeggen, indien:2.A.2.4.: de klant, zijn gezinsleden of zijn bezoekers ondanks voorafgaande waarschuwing, zodanigeoverlast blijven bezorgen aan De “Oude” Reiderhoeve of aan de mede-klanten, dat de goede sfeer open/of de goede naam van het bedrijf en/of de eigenaar, naar beoordeling van De “Oude”Reiderhoeve, ernstig worden aangetast;2.A.2.5: de klant, zijn gezinsleden of zijn bezoekers de verplichtingen uit de overeenkomst, dealgemene voorwaarden of het reglement ondanks voorafgaande waarschuwing niet of nietbehoorlijk naleven en wel in zodanige mate dat naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid,van De “Oude” Reiderhoeve niet kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt voortgezet;2.A.2.6: indien zich situaties voordoen waarbij de veiligheid respectievelijk de gezondheid van anderepaarden/pony’s en/of het paard/pony van de klant, dan wel van mensen in gevaar komt. Met dienverstande, dat in geval van acuut, ernstig besmettingsgevaar, de overeenkomst niet eindigt, maar hetpaard/pony tijdelijk in een quarantainebox geplaatst wordt, dan wel zodanig gestald, dat de kans opbesmetting voor de overige paarden/pony’s zoveel mogelijk wordt beperkt.ALGEMENE VOORWAARDEN DE “OUDE” REIDERHOEVE/MENS EN PAARD IN HARMONIE2.A.2.7: U dient er voor te zorgen dat de algemene voorwaarden en het bedrijfs-/stalreglementbekend is en nageleefd wordt door een eventuele bijrijder die uw paard verzorgt of berijdt. Bij-rijdenuitsluitend met goedkeuring van De “Oude” Reiderhoeve.2.A.2.8: Alle paarden gestald bij De “Oude” Reiderhoeve moeten voldoende gevaccineerd ofgetitterd zijn met bewijs van voldoende antistoffen tegen tetanus/influenza.2.A.2.9: De paarden worden 4 keer per jaar gecontroleerd op wormbesmetting middels eenmestonderzoek en indien noodzakelijk extra behandeld. Iedereen is verplicht aan dit collectieveschema deel te nemen.2.A.2.10: Wanneer uw paard ziek is dient u dit te melden bij De “Oude” Reiderhoeve.2.A.2.11: Bij geconstateerde verschijnselen van koliek en andere acute zaken, door De “Oude”Reiderhoeve , zal er direct contact met de betreffende eigenaar opgenomen worden. Indienonbereikbaar zal de betreffende dierenarts gewaarschuwd worden. De “Oude” Reiderhoeve zal eralles aan doen om in contact te blijven komen met de eigenaar.2.A.2.12: Het is niet toegestaan om ruwvoer en krachtvoer zelf te pakken. Dit is eigendom van De“Oude” Reiderhoeve. Wij zorgen ervoor dat uw paard over voldoende, kracht- en ruwvoer beschikt.Wijzigingen in het rantsoen van uw paard dient in overleg te gebeuren.2.A.3: OPSLAG2.A.3.1:Elke pensionklant is verantwoordelijk voor zijn eigen spullen. Harnachement, halsters,poetsspullen en overige dekens meteen opbergen in de eigen zadelkast of beschikbare zadelkamer.2.A.3.2: De “Oude” Reiderhoeve is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor schade, verlies ofdiefstal van eigendommen op het gehele domein van De “Oude” Reiderhoeve.2.A.4: LOSLATEN VAN DE PAARDEN2.A.4.1: Loslaten in de binnen rijbaan is toegestaan, alleen onder toezicht. Het is niet toegestaan omje paard op te jagen in de binnen rijbaan. Rijden/longeren/werken aan de hand gaat ten alle tijdenvoor het loslaten.2.A.4.2: Schade aan omheining dient u te melden.2.A.4.3: Elke gebruiker is verplicht om de draad/hek van de weide/paddock altijd na gebruik meteenweer te sluiten. Er mogen geen draden op de grond liggen i.v.m. stroomverlies.2.A.5: INSTRUCTIE DOOR DERDEN2.A.5.1: Instructie door derden is volledig voor eigen risico en uitsluitend toegestaan na goedkeuringdoor De “Oude” Reiderhoeve.2.C.1: TRAININGSREGELEMENT2.C.1.1: De training wordt aangegaan tussen de opdrachtgever en Mens en paard in harmonie.2.C.1.2: Mens en paard in harmonie behoudt zich het recht voor om trainingen uit te stellen of af tebreken in verband met onvoorziene omstandigheden. In geval van uitstel zal in overleg met deopdrachtgever een nieuwe datum voor de training worden vastgesteld.2.C.1.3: De Training geldt steeds voor een bepaalde tijd, van één maand. Het trainingstarief is bijvooruitbetaling verschuldigd of anders afgesproken.2.C.1.4: Aanvullend op hetgeen daarover in een overeenkomst is bepaald, kan Mens en paard inharmonie iedere overeenkomst met onmiddellijke ingang per opzeggen, indien:ALGEMENE VOORWAARDEN DE “OUDE” REIDERHOEVE/MENS EN PAARD IN HARMONIE2.C.1.5: de klant, zijn gezinsleden of zijn bezoekers ondanks voorafgaande waarschuwing, zodanigeoverlast blijven bezorgen aan Mens en paard in harmonie of aan de mede-klanten, dat de goedesfeer op en/of de goede naam van het bedrijf en/of de eigenaar, naar beoordeling van Mens enpaard in harmonie, ernstig worden aangetast;2.C.1.6: de klant, zijn gezinsleden of zijn bezoekers de verplichtingen uit de overeenkomst, dealgemene voorwaarden of het reglement ondanks voorafgaande waarschuwing niet of nietbehoorlijk naleven en wel in zodanige mate dat naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid,van Mens en paard in harmonie niet kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt voortgezet;2.C.1.7: zich situaties voordoen waarbij de veiligheid respectievelijk de gezondheid van anderepaarden/pony’s en/of het paard/pony van de klant, dan wel van mensen in gevaar komt.2.C.1.8: Het door Mens en paard in harmonie trainen van het paard geschiedt te allen tijde voorrisico van de opdrachtgever.2.C.1.9: Niet inbegrepen in de training: pensionstalling, veterinaire zorg, hoefsmid, ontwormen,kosten mestonderzoek, kosten van alle andere specialistische zorg.2.C.1.10: Bij geconstateerde gezondheidsproblemen, door Mens en paard in harmonie wordt dedierenarts / specialist op het betreffende gebied, gewaarschuwd in overleg met de opdrachtgever.2.C.1.11: Mens en paard in harmonie zal naar beste weten de gestelde trainingsdoelen trachten tebehalen binnen de gestelde trainingstermijn. Gedurende de training zal er regelmatig geëvalueerdworden met de opdrachtgever en zullen zo nodig de trainingsdoelen en/of trainingstermijn wordenbijgesteld.